Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a
povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho
(zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia
sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V
prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy
neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.


1 Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná
v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www,naberkava.sk, ktorej
hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej
strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky
alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom
iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4 „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby
pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej
zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom
doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy
kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od
tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a
povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými
podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7 „Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná
aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom
prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo
zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v
platnom znení;

1.1.9 „Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť wivacars s.r.o., IČO: 50442937, so
sídlom Starhradská 18 85105 Bratislava;

1.1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené
heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a
to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Eshopu
a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12 „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva Eshop;

1.1.13 „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému
Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a
sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi
prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu
tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej
zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je
zobrazenie tlačítka s označením „Objednať“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy
podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje
kliknutie na dané tlačítko s označením „Objednať“.

2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je
uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na
tlačítko „Objednať“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server,
kde je nainštalovaný E-shop.

2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí Eshopu
vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou
adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie,
že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné
a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy,
a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom
prostredí E-shopu.

3 Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v
užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve,
ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí
E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu,
ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od
Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa
spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

3.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné
potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie
objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

3.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.

3.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a
doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky
v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom
prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie
peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na
prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto
platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť
variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu
splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený
Prevádzkovateľom.

3.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z
ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy
uvedené výslovne inak.

3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny,
ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so
zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

3.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom
Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

3.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od
uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v
užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

3.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej
podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do
Užívateľského prostredia E-shopu.

3.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je
darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s
rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa
daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a
Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevýdzkovateľovi vrátiť aj
poskytnutý dar.

3.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná
doba uvedená pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu
uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.

3.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na
adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa
považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

3.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je
použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto
Tovaru.

3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom
Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom
prevzatia daného tovaru Užívateľom.

3.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom
Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom
odovzdaním daného tovaru prvému prepravcovi.

4 Užívateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové
údaje.

4.3 Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané
pri objednávke každého Tovaru, ktorú Uživatele učiní po prihlásení sa do svojho
Užívateľského účtu.

4.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný
prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané
opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené
užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto
spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia
alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť
túto skutočnosť bez zbytočného odkaldu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v
primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky;
zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou
na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo
zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 7 pracovných dní od prvého
prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných
podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia
danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania
emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe
30 pracovných dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k
obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od
prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou
Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia
poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť
Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto
odstavci.

5.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo
svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená
ak sú na to splnené zákonné dôvody.

5.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia
Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené
originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný
Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

5.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný
vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní
odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej
Kúpnej zmluvy.

5.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými
vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi
alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa
považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi
najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

5.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku
nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa
s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných
podmienok.

5.8 Prevádzkovateľ využívá možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov.
V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného
pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailové adresy
info@naberkava.sk.

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To
neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ,
ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe,
povinný oznámiť Spotrebiteľovi.

6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru
bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol
predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli
vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil
Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ
požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo
odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v
prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre
opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade
má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie
nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže
požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú
zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový
Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že
Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie
nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.

6.5 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred
prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám
spôsobil.

6.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie
Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu
kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom
Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar
mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť
z vadného plnenia v záručnej dobe.

6.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi
záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu
vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí
obsahovať záručný list.

6.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho
opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ
odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom
mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom,
uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

6.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po
uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné
porušenie Zmluvy.

6.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal
od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do
doby, než budú dané podklady dodané.

6.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie
vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.

6.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže
alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom
zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré
nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k
Tovaru.

7 Alternatívne riešenie sporov

7.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa -
predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@naberkava.sk ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto
žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ
má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.
z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.
391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12
zákona č. 391/2015 Z. z.

7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie
sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje
sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za
začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné
údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách
ochrany osobných údajov.

9 Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies
Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj
súhlas.
Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12
mesiacov/mesiaca.
Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a
reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.
Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so
svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

10 Užívanie E-shopu

10.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu Eshopu
spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

10.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo
užívateľské rozhranie.

10.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne
prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

10.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne
predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu,
ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím
osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

10.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo
platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť
Užívateľský účet.

11 Prehlásenia Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom
systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti
zmenám.

11.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri
Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v
takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú
kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného
Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu
prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

11.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť
ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia
do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa
vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností
kontaktovať Prevádzkovateľa.

11.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v
užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Poradensto a Kontakt.

12 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

12.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s
ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v
lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa
ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho
obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“
obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

12.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej
Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa
prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.

12.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý
nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a
ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

12.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v
originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar
poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v
ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je
oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať,
uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

12.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a
číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo
strany predávajúceho.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred
tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru
späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá
doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od
Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti
so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v
ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k
úplnému poskytnutiu služby.

12.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej
Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude
znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie
hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve

Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť
Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457
Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho
uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis
Tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných
podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi
kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

12.11 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento obal rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie
od zmluvy.
predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od
predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom,
že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez
vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
zmontovaný nábytok a pod.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

13.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať
prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a
Prevádzkovateľom E-shopu.

13.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu

uzavretím Kúpnej zmluvy.

14 Rozhodné právo

14.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

15 Účinnosť

15.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 31. októbra 2018.

Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo